REGLEMENTE FÖR LARSMO BYS SAMFÄLLDA
UTSKOGS DELÄGARLAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §

Namnet för den samfällda skogens delägarlag är Larsmo bys samfällda utskogs delägarlag och dess hemort är Larsmo kommun.

Delägare i den samfällda skogen är den, som äger en fastighet till vilken det hör en andel i den samfällda skogen. Delägarna bildar den samfällda skogens delägarlag.

3 §

Syftet med den samfällda skogen är att bedriva ett hållbart skogsbruk till förmån för delägarna i den samfällda skogen.

Ett område som hör till den samfällda skogen får också användas i anslutning till den samfällda skogen för annat ändamål än skogsbruk, till exempel som tomter för fritidsbostäder, som område för grus- eller torvtäkt, för skyddsändamål eller för liknande ändamål, ifall det är ekonomiskt eller annars ändamålsenligt.

4 §

Delägarlaget beslutar vid sin stämma om de viktigaste ärenden som gäller den samfällda skogen. Dessa frågor framgår av § 6. Förvaltningsnämnden beslutar om övriga ärenden. De viktigaste av dessa finns uppräknade i 20 §.

DELÄGARLAGETS STÄMMA

Ordinarie stämma

5 §

Delägarlaget har en ordinarie stämma, som hålls under tiden mellan den 1 september och den 30 november.

6 §

Vid den ordinarie stämman behandlas följande ärenden:
1) fastställande av deltagarförteckning, röstlängd och föredragningslista;
2) granskning av den föregående räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse som förvaltningsnämnden har uppgjort och beslutande om dess godkännande;
3) presentation av det föregående räkenskapsårets bokslutshandlingar och revisorernas utlåtande om dessa samt beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsnämnden och funktionärer i ledande ställning;
4) beslut om överskottets användning;
5) fastställande av arvoden till förvaltningsnämndens ordförande, viceordförande, medlemmar,samt till revisor och verksamhetsgranskare.
6) val av förvaltningsnämndens medlemmar och personliga ersättare samt bland medlemmarna för ett räkenskapsår i gången en till ordförande och en till viceordförande;

7) val av en revisor och en revisorsersättare samt en verksamhetsgranskare;
8) fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod;
9) behandling av ärenden som nämnts särskilt i kallelsen till stämman; samt
10) behandling av de ärenden som delägarna tar upp.

Extra stämma

7 §

Delägarlaget skall hålla extra stämma, om förvaltningsnämnden anser det nödvändigt eller om delägare, som företräder minst en tiondel av delägarnas röstetal, skriftligen kräver av förvaltningsnämnden behandling av ett ärende som hör till stämman.

Förvaltningsnämnden skall utfärda kallelse till stämma som delägarna kräver inom 30 dagar efter att kravet ställts.

Kallelse till stämma och annan information till delägarna

8 §

Det hör till förvaltningsnämndens ärende att kalla delägarlaget till stämma. Kallelse till delägarlagets stämma skall sändas per post till delägarna under den adress som dessa har uppgett eller per e-post under adress som delägarna uppgett eller till den adress som framgår av adressförteckningen eller publiceras minst åtta dagar före stämman i en eller flera på samfällda skogens område eller hemort utkommande tidningar, som förvaltningsnämnden väljer. I kallelsen skall nämnas tiden och platsen för stämman samt de ärenden som skall behandlas vid stämman. Ifall det är meningen att behandla ärende, som kräver kvalificerad majoritet för fattande av beslut, skall man i kallelsen redogöra för beslutsförslagets huvudsakliga innehåll.

Om stämman skall i god tid före den hålls meddelas åt skogscentralen.

Vid utsändande av information till delägarna tillämpas till lämpliga delar samma förfaringssätt som vid kallelse till stämma.

9 §

Om inte förvaltningsnämnden kallar samman delägarlaget till en stämma, som skall hållas enligt lag, enligt detta reglemente eller enligt beslut som har fattats vid en stämma, har delägarna eller en medlem i förvaltningsnämnden rätt att sända ut kallelsen på delägarlagets bekostnad.

Bestämmelser om beslutsfattandet

10 §

Vid delägarlagets stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de, som enligt lag och reglemente skall behandlas vid stämman eller som nämnts särskilt i kallelsen.
Vid stämman får inte fattas beslut genom vilka ges åt en delägare eller någon annan en uppenbart orättmätig fördel på delägarnas eller delägarlagets bekostnad.

11 §

Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna har avgetts.
Om rösterna faller lika blir den åsikt gällande, som de flesta enligt huvudtalet har understött. Ifall rösterna även då faller lika, blir resultatet av röstningen i andra än valsituationer den åsikt som ordföranden har omfattat. Om inte ordföranden är delägare eller om det är frågan om val avgör lotten.

Ifall beslutet gäller enligt 18 § i Lag om samfälld skog införande av stadganden i reglementen om förköpsrätt åt delägarlaget, ändring av reglementen, överlåtelse av fastighet eller delområde som delägarlaget äger, överlåtelse av område för att avskiljas från den samfällda skogen eller utarrendering av ett område inklusive avverkningsrätt, godkännande av avtal för sammanslagning av två eller fler av den samfällda skogens områden, eller uppdelning eller försäljning av den samfällda skogen är inte giltigt, om inte minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är för beslutet. Samma gäller för beslut om att någon delägare vill ha sin del utbruten via skifte. Om beslutet gäller enligt 17 § i Lag om samfällda skogar införande av begränsning för överlåtelse av andelar i den samfällda skogen i reglementet eller ändring eller avlägsnande av en dylik begränsning, är beslutet inte giltigt, ifall inte minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för beslutet.

Omröstningen förrättas såsom öppen omröstning med sedlar, varvid på varje röstsedel antecknas röstetalet för delägaren eller ombudet som avgett rösten.

Rösträtt och begränsningar i dess utövande

12 §

Vid delägarlagets stämma har delägarna rösträtt enligt sin i delägarförteckningen införda andel av den samfällda skogen. Ingen av de som deltar i röstningen får dock rösta med större röstetal än en tiondel av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid stämman. Vid val av ordförande för stämman och vid fastställandet av mötets röstlängd har varje mötesdeltagare en röst.

13 §

En delägare, som inte är införd i delägarförteckningen eller, vars andel har ändrat i storlek, skall, för att kunna utöva sin rösträtt vid delägarlagets stämma, minst tre dagar före stämman klarlägga sitt delägarskap och storleken på sin andel för anteckning i delägarförteckningen.

14 §

När flera äger en fastighet, till vilken det hör en andel i den samfällda skogen, får en samägare som deltar i stämman utöva rösträtt enligt fastighetens hela andel i den samfällda skogen. Om flera samägare deltar i stämman och de inte är eniga i ärende som behandlas, har var och en av samägarna rösträtt endast enligt den andel de äger.

15 §

Delägare och delägarfastighets samägare får utöva sin rösträtt genom ombud. Om delägaren företräds av ett ombud vid delägarlagets stämma, bör man beträffande rösträtten beakta, det som föreskrivs i § 12. Delägare som deltar i delägarstämman kan förutom att representera sin egen fastighet eller som samägare i en delägarfastighet också representera högst två delägarfastigheters ägare med fullmakt.

16 §

Delägare eller delägarfastighets samägare eller dessas ombud får inte delta i behandling av ett ärende i vilket hans enskilda intresse står i uppenbar strid med delägarlagets.

Övriga bestämmelser om delägarlagets stämma

17 §

Vid delägarlagets stämma skall föras protokoll. I protokollet, som skall uppgöras inom 30 dagar efter mötets avslutande, skall antecknas tiden och platsen för stämman, de närvarande delägarna och deras röstetal, de ärenden som behandlats vid stämman, de beslut som har fattats samt de omröstningar som har förrättats och de röster som delägarna avgett vid omröstningarna.

Protokollet undertecknas av ordföranden och bekräftas av sekreteraren. Protokollet skall granskas och undertecknas av de protokolljusterare som har valts, eller så läses protokollet upp och godkänns som sista ärende på stämman.

18 §

Delägare, delägarfastighets samägare och annan sakägare har rätt att ta del av delägarstämmans protokoll och rätt att få utdrag av detsamma. Delägare, delägarfastighets samägare och annan sakägare har rätt att få kopior av delägarstämmans protokolls bilagor mot ersättning.

FÖRVALTNINGSNÄMND

Sammansättning, mandatperiod och behörighet

19 §

Till förvaltningsnämnden hör 7 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare

Mandatperioden för förvaltningsnämndens medlemmar och ersättare är tre räkenskapsår, dock så att bland de medlemmar som har valts den första gången avgår vid utgången av det första och det andra räkenskapsåret två medlemmar jämte personliga ersättare enligt vad som bestäms genom lottning.

Om en medlem eller ersättare i förvaltningsnämnden avlider, avgår eller genom beslut av delägarlaget befrias från sitt uppdrag innan mandatperioden har löpt ut, väljs en ny medlem eller ersättare för den återstående mandatperioden.

Uppgifter

20 §

Förvaltningsnämnden beslutar inom ramen för den fastställda skogsbruksplanen, verksamhetsplanen och budgeten om ärenden som inte enligt lag ankommer delägarstämman att besluta om.

Till förvaltningsnämndens uppgifter hör särskilt att
1) sörja för förvaltningen av den samfällda skogen och för att verksamheten ordnas ändamålsenligt;
2) kalla samman delägarlaget till stämmor, bereda ärenden som skall behandlas vid stämmorna och sköta om verkställigheten av delägarlagets beslut;
3) företräda delägarlaget och besluta om vem som har rätt att teckna delägarlagets namn;
4) föra delägarförteckning, i vilken skall antecknas delägarna, de delägarfastigheter som de innehar samt deras andel av den samfällda skogen;
5) utan dröjsmål underrätta skogscentralen om namn, hemorter och adresser, som har
berättigats att teckna delägarlagets namn, eller
valts till förvaltningsnämndens ordförande, viceordförande, medlemmar och ersättare;
2) för delägarlagets stämma framlägga ett förslag till verksamhetsplan och
budget för följande räkenskapsår;
3) besluta om försäljning av virke och andra skogsprodukter samt försäljning av
marksubstans och andra åtgärder i samband med skötseln av den samfällda skogen;
4) besluta om beviljande eller utarrendering av jakt- eller fiskerätt på den
samfällda skogens område och om de avgifter som skall uppbäras för
utövandet av dessa rättigheter;
5) sörja för att skogsbruksplanen utarbetas och vid behov uppdateras;
6) anställa tjänstemän till delägarlaget och avtala om deras anställningsvillkor samt befria dem från sina anställningar;
7) sörja för förvaltningen och bokföringen av delägarlagets penningmedel och annan egendom;
8) göra upp en årsberättelse och ett bokslut för det föregående räkenskapsåret samt göra förslag om överskottets användning.
9) besluta om upptagande av lån och grundandet av panträtt till delägarlagets egendom inom ramen för den budget som delägarlagets stämma har fastställt;
10) besluta om utnyttjande av förköpsrätten, ifall man i reglementet har intagit bestämmelser om förköpsrätt för delägarlaget vid försäljning av andel i samfällda skogen skilt från jord- och vattenområde;
11) sörja för utförande av övriga uppgifter som hör till förvaltningen av delägar-laget och skötseln av den samfällda skogen;
12) besluta om anslutning av en fastighet eller ett område som tillhör en fastighet till den samfällda skogen enligt 35 § i Lag om samfällda skogar; samt
13) besluta om användning av ett område som hör till den samfällda skogen för något annat ändamål än skogsbruk, ifall nackdelen av detta är ringa för skogsbruket.

Rätten att teckna namn

21 §

Delägarlagets namn tecknas av förvaltningsnämndens ordförande eller viceordförande tillsammans med någon medlem i förvaltningsnämnden.

Förvaltningsnämnden får ge en eller flera medlemmar i nämnden eller delägarlagets funktionär tillsammans eller skilt rätt att företräda delägarlaget i ärenden som hör till nämndens befogenhet och härvid teckna delägarlagets namn.

Skötseln av löpande ärenden

22 §

Förvaltningsnämnden får ge en eller flera personer rätten att sköta om delägarlagets löpande ärenden eller rätten att sköta enskilda ärenden eller ärenden som hör till en enskild grupp av ärenden.

Beslutsfattande och begränsningar i detta

23 §

Förvaltningsnämnden är beslutsför när minst hälften av dess medlemmar, varav en är ordföranden eller viceordföranden, är närvarande. Som beslut gäller den åsikt, som majoriteten understöder eller, om rösterna faller lika, den åsikt, som ordförande omfattar.

24 §

En medlem i förvaltningsnämnden får inte delta i avgörandet av ett ärende i vilket hans enskilda intresse uppenbart står i strid med delägarlagets intresse.

25 §

Vid nämndens möte får inte beslut fattas genom vilket delägare eller någon annan får en uppenbart orättmätig fördel på delägarnas eller delägarlagets bekostnad.

Övriga bestämmelser om förvaltningsnämnden

26 §

Förvaltningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna har förhinder, av viceordföranden. Nämnden skall sammankallas, om minst två av dess medlemmar skriftligen kräver det för behandling av ett bestämt ärende.

Vid förvaltningsnämndens möte skall föras protokoll, som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Nämndens medlem har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i protokollet.

Då delägarlagets beslut direkt berör delägare, delägarfastighets samägare eller annan persons rätt, har denna rätt att få ett utdrag om ärendet ur delägarstämmans protokoll.

27 §

En medlem i förvaltningsnämnden är skyldig att ersätta den skada, som han i sin verksamhet uppsåtligen eller förvållande har orsakat delägarlaget. Samma gäller även den skada som har vållats delägare eller annan person genom att bryta mot denna lag eller reglemente.

För förlikning av skadeersättningen och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera ersättningsskyldiga gäller det som stadgas i 2. och 6. kapitlen i Skade-ståndsslagen (412/1974).

Man kan väcka talan för ersättning av skada som förorsakats delägarlaget också till tingsrätten på delägarlagets hemort.

VERKSAMHET OCH EKONOMI

Handlingar som styr verksamheten

28 §

Den samfällda skogen skall skötas och utnyttjas enligt skogsbruksplanen. Den årliga verksamheten baserar sig på verksamhetsplanen och budgeten.

Virkesförsäljning

29 §

Försäljning av virke ur den samfällda skogen sker på basis av anbudsförfarande och affären görs upp med den som har lämnat det totalt sätt förmånligaste anbudet.

Av särskilda skäl kan man avstå från anbudsförfarande eller låta bli att beakta det förmånligaste köpanbudet vid anbudsförfarande.

Det är inte tillåtet att överlåta virke gratis eller under gängse pris.

Utarrendering av mark och överlåtelse av marksubstans

30 §

Det är inte tillåtet att utarrendera ett område som hör till den samfällda skogen eller att överlåta marksubstans gratis eller under gängse pris. Vid utarrendering av fritids-
tomter iakttas samma förfaringssätt som det som ovan anges i 29 § i frågan om virkesförsäljning.

Jakt- och fiskerätt samt områdets användning för annat än skogsbruk

31 §

Om annan användning än skogsbruk för den samfällda skogen eller mark som delägarlaget äger besluter man från fall till fall. Ifall den skada som dylik användning förorsakar skogsbruket är ringa, fattar förvaltningsnämnden beslut i ärendet, i övriga fall fattar delägarlagets stämma beslut i ärendet.

Delägaren och hans familjemedlem har jakt- och fiskerätt på den samfällda skogens område enligt det som förvaltningsnämnden noggrannare besluter.

Åt andra än delägare i den samfällda skogen och hans familjemedlem kan man mot skälig ersättning ge eller utarrendera jakt- och fiskerätt.

Räkenskapsperiod och bokslut

32 §

Delägarlagets räkenskapsperiod är perioden mellan 1.7 – 30.6.

För delägarlagets bokföring tillämpas förutom lag om samfällda skogar även Bokföringslagen . Bokslutet, bokföringsböckerna och de verifikat som utgör grund för bokföringsposterna, årsberättelsen och de andra handlingarna skall minst en månad före delägarlagets ordinarie stämma vid vilken ärendet behandlas överlämnas till revisorerna.

Årsberättelsen

33 §

Den samfällda skogens årsberättelse skall innehålla:
1) en redogörelse för den samfällda skogens förvaltningsorgan och de förändringar som har skett i deras sammansättning under räkenskapsåret;
2) en utredning om hur mycket av olika virkessortiment som har sålts ur den samfällda skogen under verksamhetsåret och hur mycket inkomster som därigenom har influtit;
3) skogsbalansen från början av skogsbruksplanens planeringsperiod till utgången av räkenskapsåret;
4) en utredning om hur mycket andra nyttigheter som har överlåtits ur den samfällda skogen och de sammanlagda inkomsterna som därigenom har influtit;
5) en utredning om de skogsvårdande åtgärder samt de åtgärder som är avsedda att främja skogsbruket och andra dylika åtgärder som har vidtagits i den samfällda skogen under räkenskapsåret och om de kostnader som åtgärderna har föranlett; samt
6) en utredning om den samfällda skogens ekonomiska ställning och om de förändringar som har inträffat i denna under räkenskapsåret samt bokslutet och revisorernas utlåtande om bokslutet.

Ett exemplar av årsberättelsen skall sändas till skogscentralen.

Granskning av förvaltningen och medelanvändningen

34 §

Delägarlaget har en revisor och en revisorsersättare,
samt en verksamhetsgranskare och ersättare för verksamhetsgranskaren

Vid delägarlagets revision tillämpas det som stadgas i Lag om samfällda skogar och Revisionslagen .

Användning av överskott

35 §

Från den samfällda skogens inkomster skall först betalas utgifterna för förvaltning, för skötseln av ekonomin och för de skogsvårdande åtgärder som förutsätts i skogsbruksplanen samt även för underhållet av delägarlagets egendom och för utgifter för andra uppgifter och skyldigheter eller så bör medel reserveras för dessa.

Den del av inkomsterna som inte avses i 1. momentet delas ut som överskott åt delägarna eller används för något annat ändamål som främjar syftet med den samfällda skogen. En del av överskottet kan reserveras för namngivet ändamål. Dessa medel skall placeras på ett produktivt och säkert sätt.

Förvaltningsnämnden kan med sitt beslut betala förskott på överskottet, när delägarlaget därtill har tillräckligt med penningmedel och när betalning av förskott kan anses ändamålsenligt med beaktande av den penningsumma som skall utdelas och de kostnader som utdelningen förorsakar. Utbetalning av förskott får inte äventyra delägarlagets förmåga att svara för sina egna förpliktelser.

Delägarens rätt till överskott

36 §

Av det överskott som delas ut till delägarna får varje delägare så mycket som motsvarar hans fastighets andel i den samfällda skogen.

Berättigad till överskott är den delägare, som när beslutet om utdelning fattas äger en fastighet med andel i den samfällda skogen, om inte annat har avtalats i samband med köp eller annat fång som gäller fastigheten.

En delägare som inte är införd i delägarförteckningen eller, vars fastighets andel har förändrats skall, för att av delägarlaget få det överskott som tillkommer honom, göra sådan anmälan som avses i 13 § innan överskottet betalas ut.

Ifall en delägarfastighets äganderätt vid beslutet om utdelning är omtvistad, insätts på bank av överskottet en andel, som motsvarar fastighetens andel, och utbetalas efter det att äganderätten har vunnit laga kraft. På samma sätt bör man även förfara, om den som är berättigad till överskott vid tidpunkten för fördelningsbeslutet inte har kunnat utredas obestridligt.

Besvär mot delägarstämmans och förvaltningsnämndens beslut.

37 §

Delägare och delägarfastighets samägare som anser att delägarstämmans eller förvaltningsnämndens beslut inte tagits i laglig ordning eller att beslutet strider mot lagen eller reglementet kan besvära sig mot beslutet genom att väcka åtal mot delägarlaget i delägarlagets hemorts tingsrätt inom 3 månader efter att beslutet gjorts.

Mottagande av stämning och andra meddelanden

38 §

En stämning eller andra meddelanden anses ha blivit tillställda delägarlaget, när det
har delgetts en medlem i förvaltningsnämnden eller en sådan anställd hos delägarlaget som är berättigad att ensam eller tillsammans med en annan person teckna delägarlagets namn.

Ändring av reglemente

39 §

Delägarlaget beslutar om ändring av reglementet. En ändring träder i kraft den dag det har fastställts av skogscentralen.

Försäljning och uppdelning av den samfällda skogen

40 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan, av särskilda orsaker, på ansökan av delägarlaget bevilja tillstånd till försäljning av den samfällda skogen för delägarnas räkning eller till uppdelning i två eller flera samfällda skogar.

Överlåtelsebegränsning

41 §

En delägarfastighets andel som understiger 0,005 andelar får bara överlåtas om överlåtelsen gäller delägarfastighetens hela andel i den samfällda skogen, eller om mottagaren av överlåtelsen är delägarlaget eller någon annan delägare i den samfällda skogen.

Klyvning eller någon annan fastighetsförättning enligt fastighetsbildningslagen får inte ske på ett sådant sätt att en delägarfastighets andel i den samfällda skogen på grund av förättningen delas så att det vid förättningen bildas en fastighet vars andel i den samfällda skogen understiger det andelstal som bestämts i 1 mom.

Överlåtelse och andra förvärv av andelar i den samfällda skogen som är i strid med det som avses i 1 eller 2 mom. är ogiltiga.

Om mottagaren av en andel i samfällda skogen är en annan delägare och förvärvet gäller en sådan andel i den samfällda skogen som understiger den andel som avses i 1 mom., ska denna andel överföras till den delägarfastighet som mottagaren äger sedan tidigare.

Delägarlagets förköpsrätt

42 §

En köpare av en andel i a) den samfällda skogen skall meddela om köpet till den samfällda skogens förvaltningsnämnd. Delägarlaget har enligt överenskomna villkor förköpsrätt till andelar i den samfällda skogen som säljs skilt. (från jord- och vattenområden.)

Delägarlaget har inte förköpsrätt, ifall köparen eller, om köparna är flera, om någon av köparna är delägare i den samfällda skogen, om säljare är äkta hälft eller person, som enligt Ärvdabalkens (40/1965) 2. kapitel kan ärva säljaren, eller äkta hälft till en sådan person. Delägarlaget har inte förköpsrätt om köparna är flera och alla köpare är redan tidigare är delägarfastighetens samägare. Delägarlaget har inte heller förköpsrätt då, när användningen av rätten, med beaktande av förhållandet mellan säljaren eller köparen, villkoren för överlåtelsen eller någon annan orsak kan anses vara uppenbart oskälig.

Köparen får rättigheten enligt köpebrevet först efter det att tiden för utnyttjande av förköpsrätten har löpt ut eller köparen har dessförinnan meddelats att förköpsrätten inte kommer att utnyttjas. Delägarlaget kan på förhand förbinda sig vid att inte använda sin förköpsrätt.

När delägarlaget har beslutit sig för att utnyttja sin förköpsrätt, bör det ge uppgifter om användningen av förköpsrätten till både säljare och köpare inom 60 dagar från det att delägarlaget har fått uppgift om att andelar i den samfällda skogen har sålts skilt från jord- och vattenområden. Beslutet om utnyttjande av förköpsrätten skall bevisligen eller med ett rekommenderat brev ges för kännedom till både köpare och säljare.

Köpare eller säljare till andelar i samfälld skog, vilka anser att förvaltningsnämndens beslut om användning av förköpsrätten inte har tillkommit i laga ordning eller att den är mot lag eller reglemente, har rätt att klandra beslutet genom att väcka talan mot delägarlaget vid tingsrätten i delägarlagets hemkommun inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Ifall en tvist om förköpsrätten är aktuell när beslut om utdelning av överskott fattas, fördelas en del av överskottet, som motsvarar den andel av den samfällda skogen som förköpsrätten gäller, först när förköpsrätten har fastställts i laga ordning, ifall domstolen inte besluter om annat.

IKRAFTTRÄDANDE AV REGLEMENTET

43 §

Detta reglemente träder i kraft från den dag det fastställs av Finlands skogscentral.

Finlands skogscentral har den__30.12.2014__ fastställt detta reglemente.