Samfällda skogar

Samfällda skogar har grundats i Finland sedan slutet av 1800-talet. I januari 2017 fanns det i Finland 386 samfällda skogar. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att bilda eller bli delägare i en samfälld skog och den sammanlagda arealen uppgår till närmare 700 000 hektar och växer hela tiden.

Över 25 000 finländare är delägare i en samfälld skog. Nästan fem procent av arealen privatskogar utgörs av samfällda skogar. Den minsta är under 20 hektar och den största som ligger i Kuusamo omfattar nästan 90 000 hektar. De största samfällda skogarna ligger i Kuusamo, Salla och Kemijärvi. Ändringarna i lagen om samfällda skogar har gjort det lättare att ansluta sig till en samfälld skog och att bilda nya samfällda skogar. En samfälld skog kan erbjuda en god och fungerande lösning för många av det moderna skogsägandets målsättningar.

En samfälld skog är fastigheternas gemensamma område som är avsett för hållbart skogsbruk till förmån för delägarfastigheterna. Samfällda skogar är privata områden och de har inte någon offentligrättslig natur eller offentligrättsliga skyldigheter.

Enligt lagen om samfällda skogar ska samfälld skog i första användas för hållbart skogsbruk. Hållbart skogsbruk inkluderar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Delägarna i samfälld skog bestämmer hur de ska betona de olika delområden i hållbart skogsbruk vid användningen av den samfällda skogens områden.

Den högsta beslutande organ för samfälld skog är delägarstämman som består av delägarfastigheternas ägare. Delägarlaget är en separat juridisk person. Delägare kan vara privatpersoner, dödsbo, sammanslutningar och samfund. Delägarens rösträtt och rättigheter beror på andelens storlek. Beslut tas som majoritetsbeslut.