INFORMATION FÖR DELÄGARE

Larsmo Utskog har idag ca 1300 ha skogsmark i Överlappfors. Skogen förvaltas av delägarlaget för Larsmo bys samfällda utskog, som består av ca 170 delägarfastigheter vilka äger andelar av varierande storlek.

Skogen förvaltas enligt lagen om samfällda skogar och därtill har vi ett reglemente som närmare reglerar hur skogen används och administreras. De löpande ärenden kring skogsbruket och administrationen sköts av en förvaltningsnämnd som består av sju medlemmar.

Det praktiska arbetet utförs av Skogsvårdsföreningen Österbotten, enligt en
skogsbruksplan som uppdateras med jämna intervaller.

För att vi även i framtiden skall kunna bedriva ett hållbart och lönsamt skogsbruk, är det viktigt att inte ägandet splittras på för små enheter. Delägarlaget har därför regler, som styr överlåtelse av andelar i den samfällda skogen.

Det är enligt vårt reglemente ( paragraf 41 ) inte tillåtet att splittra en lägenhet med andelar i Larsmo bys utskog, på ett sådant sätt att det bildas nya lägenheter vars utskogsandelar är mindre än 0,005 enheter.

Vid arvsskifte gåva eller försäljning av fastigheter skall man sträva till att utskogsandelarna inte splittras. Vid försäljning av mindre jordområden och tomtmarker, skall andelar i utskogen inte ingå, dessa lämnas i sin helhet kvar på stomlägenheten.

För att kunna hålla vårt delägarregister uppdaterat , skall den som blivit ägare till andelar i Larsmo bys utskog meddela förvaltningsnämnden, namnet på lägenheten och registernummret samt den nya ägarens/ägarnas nam och kontaktuppgifter. Till anmälan bör bifogas kopia eller utdrag av köpe/gåvobrev eller motsvarande handling som bestyrker
äganderätten. Det kan enklast göras via epost länken info@larsmoutskog.fi eller med normal
postförsändelse till delägarlagets ordförande

Förvaltningsnämnden

Förvaltningsnämnden för Larsmo bys utskog 2021

Rune Käldström
Ordförande
Sandörsvägen 18
68570 Larsmo
tfn 0505146633

Anders Nyman
Sekreterare
Svedegränden 30
68570 Larsmo
tfn 0500165170

Sven Sjölund
Viceordförande

Per-Ole Enlund

Peter Rönnqvist

Kaj Nyfors

Kenneth Braskén